För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning är därför ett viktigt redskap  där människor ska samarbeta med varandra och med kunder.

Viktiga skäl till varför det lönar sig att ge grupper handledning:
• Utvecklas professionellt
• Förbättra samarbetet
• Utveckla individerna i gruppen kring bemötande och andra svårigheter
• Skapa större lugn i gruppen, därmed ökar fokus på arbetet.

Syftet med handledning är att gruppdeltagarna genom reflektion, kring sitt arbete och sin egen roll, stärker sin yrkesidentitet och självkänsla. Gruppen får tillfälle att samtala kring, mer eller mindre, svåra situationer som kan uppstå i arbetet och som vi genom fördjupad kunskap kan reflektera kring. Handledning bygger på teorier kring lärande och framför allt Kolbs erfarenhetsbaserade lärande som handlar om att lärande är en process grundad på erfarenhet där individen aktivt deltar och reflekterar över sitt eget beteende. Handledningen bygger också på teorier kring gruppsykologiska processer, kommunikation, det salutogena perspektivet. Fokus kommer att ligga på reflektion och att undersöka snarare än på lösningar. Snabba råd förhindrar ofta utveckling.

Lotta Lindgren är handledarutbildad vid Umeå universitet. Har hög etisk standard när det gäller sekretess, hantering av data och professionalism. Har ett stort intresse och tilltro till människors förmåga att utvecklas. Tänker att en handledarens viktigaste verktyg är att vara förebild, förmåga att skapa kontakt, möjliggöra svåra samtal, visa omsorg, utmana och vara lekfull. Då finns det förutsättningar för kreativitet och samarbete.

Kontakta oss för offert och mer information.