imgres

Från och med mars 2016 skärptes kraven på Sveriges chefer. Då började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gälla. Syftet är att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och rutiner kring kränkningar – på organisationsnivå. Alla arbetsplatser ska ha klara rutiner för hur man hanterar anmälan om kränkande särbehandling och de ska utredas!

Vi arbetar bland annat utifrån en modell som skapats av mobbningsforskaren Ståle Einarsen, professor vid Bergens universitet i Norge. Metoden kallas för Faktaundersökning och bygger på principen att den som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska kunna få sin sak prövad genom en tydlig och rättssäker procedur.
Vi arbetar också utifrån människors berättelser och förhåller oss professionellt till alla inblandade.

Utredningen innebär att berörda parter – den som upplever sig kränkt, den som är utpekad som den som kränkt samt närmaste chef – blir involverad. Processen är konfidentiell, vilket här innebär att enbart de direkt berörda personerna samt ledning får ta del av resultatet.
Fokus i utredningen ligger på individnivå, relationsnivå, organisationsnivå, ledarskap samt kommunikation vilket också visar sig i resultatet.

Kontakta oss för mer information och offert på 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se