imgres

Från och med mars 2016 skärptes kraven på Sveriges chefer. Då började Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter gälla. Syftet är att garantera en rimlig arbetsbelastning, hälsosamma arbetstider och rutiner kring kränkningar – på organisationsnivå. Alla arbetsplatser ska ha klara rutiner för hur man hanterar anmälan om kränkande särbehandling och de ska utredas!

Vi arbetar utifrån en modell som skapats av mobbningsforskaren Ståle Einarsen, professor vid Bergens universitet i Norge. Metoden kallas för Faktaundersökning och bygger på principen att den som anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling ska kunna få sin sak prövad genom en tydlig och rättssäker procedur. Faktaundersökningen ska genomföras av en eller flera ojäviga personer.

Utredningen syftar inte till att söka efter orsaker till det som inträffat inte heller parternas känslor eller uppfattningar om det som skett. Faktaundersökningen handlar enbart om att utreda om någon utsatts för beteenden som kan definieras som kränkande behandling samt föreslå lämpliga åtgärder utifrån slutsatserna.

Utredningen innebär att berörda parter (den som upplever sig kränkt, den som är utpekad som den som kränkt samt närmaste chef). Processen är konfidentiell, vilket här innebär att enbart de direkt berörda personerna samt ledning får ta del av resultatet av faktaundersökningen.

Kontakt oss för mer information och offert på 070-534 33 24 eller lotta@hklulea.se