konflikthantering_konfliktstilar

Hela livet är en enda lång problemlösningsprocess, vi tycker helt enkelt olika om saker. Frånvaron av kommunikation är konfliktens bränsle. Olika åsikter är en ständig realitet i livet, så också i arbetsgrupper och kontinuerlig konsensus är en utopisk tanke. Det inte är närvaron av konflikter i organisationer som är förvånande, utan att det är frånvaron av konflikter som är förvånande och onormalt.

Samarbete och konflikt står inte i motsatsförhållande till varandra. En person som är bra på att samarbeta har även lätt för att reda ut konflikter. Man samarbetar alltså även om oenigheter. Det är arbetet med att lösa dessa som leder både samarbetet och verksamheten framåt. Det finns också en förmåga att släppa taget om ofruktbara konflikter och ”gå vidare”. Konflikter kan vara både konstruktiva och destruktiva. Hur utgången blir är inte något slumpartat utan beror givetvis på hur parterna hanterar sin oenighet. Det gagnar både individen och verksamheten och den gemensamma arbetsmiljön om motsättningar konfronteras och löses i ett tidigt skede. Allt fler har därför uppmärksammat behovet av att stärka kompetensen när det gäller konflikthantering bland både medarbetare och chefer.

Trepartsamtal
Vi erbjuder tre-partsamtal för de individer som hamnat i en konflikt de inte klarar att hantera på egen hand. Samtalen är strukturerade med tydliga spelregler och ett tydligt mål.

Konflikthantering för grupp
Vi erbjuder också konflikthantering för en hel grupp. Beroende på storlek på gruppen jobbar vi en eller två konsulter.

Kontakta Lotta för mer information på 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se