images-1  OCH    

Extended DISC handlar kortfattat om naturliga beteendemönster och kommunikationssätt. Den bedömer inte personligheten utan ger snarare en bild av vilket beteende personen har i en given situation. Det är också viktigt att poängtera att det varken finns bra eller dåliga profiler – bara olika profiler. Profilen är alltså ingen bedömning.

Personanalysen innebär:

 • Öka förståelsen för dina beteenden och hur det påverkar andra
 • Öka förståelsen för andra och att respektera och värdesätta olikheter
 • Utveckla strategier för bättre samarbete och kommunikation
 • Vad händer med mig vid stress?
 • Vad kan jag göra för att utvecklas?

Extended DISC har många användningsområden:

 • Feedback 360°
 • Medarbetarundersökningar
 • Ledarutveckling
 • Par-analys
 • Rekryteringsstöd
 • Teamutveckling
 • Stressfaktorer
 • Konflikthantering

Kartläggningen är web-baserad och tar max 20 minuter att göra. Alla får en personlig genomgång av sin profil. Därefter träffas gruppen och går igenom alla profiler och hur det ser ut i gruppen. Människor upplever ofta att de får ut mycket av profilen – både enskilt och som grupp.

// bild

D – Röd drivkraft Hur du närmar dig problem och hanterar utmaningar.

I – Gul drivkraft Hur du samarbetar med och försöker påverka andra människor.

S – Grön drivkraft Hur du reagerar på förändringar.

C – Blå drivkraft Hur du svarar på regler och föreskrifter.

 

SDI ® redskap för effektivare arbetslag

SDI® står för Strength Deployment Inventory och är ett verktyg för att kartlägga människors drivkrafter – de krafter som i mångt och mycket styr vårt beteende och bygger på hur individen tolkar och sen reagerar på andra utifrån egna behov. Dessa tolkningar är ofta orsak till motsättningar och konflikter i grupper.

SDI® är inget test för att leta fel eller beteendemönster och det är heller inget urvalsinstrument. Det är ett frågeformulär som hjälper dig att kartlägga dina egna styrkor och behov och om vilka motiv som styr dig under två olika betingelser; när allting känns bra och när du befinner dig i konflikt eller under press. Informationen används till att föra reflekterande samtal för att öka individen kunskap om hur människor påverkar varandra i grupp.

SDI® identifierar även individernas personliga styrkor och de beteenden som andra kan uppfatta som besvärande eller jobbiga.

SDI® är ett enkelt verktyg för att överbygga motsättningar och konflikter i arbetsgrupper. Finns i två varianter SDI Standard, SDI Premium.

Som individ kan du bättre förstå:

 • Varför Du gör som Du gör.
 • Styrkor Du bidrar med i organisationen.
 • Vilket sätt Du föredrar att hantera konflikter på.
 • Vad andra i gruppen kan reagera på i ditt beteende.

Organisationen kan vinna:

 • Insikter om gruppens styrka och utvecklingsbehov.
 • Arbetsgruppens behov av ledning och styrning.
 • Insikter om konfliktområden i gruppen.
 • Bättre effektivitet!

SDI® används i större och mindre arbetsgrupper, ledningsgrupper och till individer.

Kontakta Lotta för mer information och offert 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se