För att en grupp ska kunna utvecklas och växa behöver den lära sig handskas med olikheter, konflikter, konkurrens och ledarskap. Handledning är därför ett viktigt redskap där människor ska samarbeta med varandra och med kunder.

Viktiga skäl till varför det lönar sig att ge grupper handledning

 • Utvecklas professionellt.
 • Förbättra samarbetet.
 • Utveckla individerna i gruppen kring bemötande och andra svårigheter.
 • Skapa större lugn i gruppen, med ökat fokus på arbetet.

Handledning kan vara

 • Stötta behandlare att se och möta klienters grundläggande känslomässiga behov och att skapa en positiv atmosfär.
 • Utmana ledningsgrupper att våga prata om de känslomässiga frågor som ibland är nödvändiga för att nå mål och hantera svårigheter.
 • Stärka medarbetare och grupper att tillsammans utforska sitt bemötande, gruppens relationer och orka de svårare delarna i arbetet.

Ledarstöd enskilt eller i grupp med fokus på det personliga hållbara ledarskapet

Handledningen bygger på

 • Mitt Engagemang – känslomässig kontakt, reparation vid missar, nyfikenhet och empati
 • Min Omsorg – trygghet, tid för alla, återhämtning, fokus på behov
 • Min Förmåga att utmana – lagom frustrationer och problematiseringar som stödjer kompetensutveckling för var och en, stötta i att våga och hantera spänning och nervositet, bemästra skam, känna sig stolt och kompetent.
 • Den bygger också på Lekfullhet och humor – kreativitet och samhörighet, hantera missar vilket motverkar skam flyktbeteenden under handledningen. 
Handledningen är processinriktad och pågår över tid.

Utveckling genom relationer kännetecknar mitt sätt att se på förändring, utveckling och förbättring. Jag arbetar med utvecklings- och förändringsarbete inom människan, mellan människor, inom organisationer och i samhället. Förtroendefulla relationer är min specialitet.

Lotta Lindgren är utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Umeå universitet 45p samt utbildad i den lösningsinriktade teorin. Handledningen bygger på teorier kring grupputveckling, ledarskap, Emotionell Intelligens, processarbete, coachning, kommunikation, stress och svåra samtal.

CHEFSHANDLEDNING

Chefer tvivlar då och då på sin förmåga som ledare. Men när de regelbundet får träffa kollegor och samtala om sitt arbete stärks både deras handlingskraft och självkänsla.

Målet är att

 • ledaren ska få hjälp att fungera så att arbetet blir effektivt och säkert för kunden
 • den underställda personalen mår bra och trivs
 • ledarens stress och frustrationer minskar

En modell som har prövats och studerats är så kallade backstage-grupper. Uttrycket är hämtat från socialpsykologin där man funnit att det bästa sättet att utvecklas i sin yrkesroll är om man får feedback på sitt beteende och tid för reflektion.

Gruppen, sex-åtta personer, träffas en eftermiddag per månad, tio gånger under ett år. Vid varje träff beskriver en gruppdeltagare sitt problem. Gruppens uppgift är att bidra till att utforma en handlingsplan. Deltagaren med problemet rapporterar vid nästa träff hur han eller hon genomfört handlingsplanen på sin arbetsplats och vilket resultat det gav. Vi kommer att ha stort fokus på ledarens beteenden och hens förmåga att ge och ta emot feedback.
 Första träffen kommer att innehålla inventering av behov. Under hela tiden bidrar vi med aktuell ledarskapsforskning.

Viktigt är att de ledare som deltar är beredda att bidra med ett problem och att det finns vilja att hjälpa varandra.

Lotta Lindgren fungerar som samtalsledare/handledare och tydliggör modellen.

Kontakta Lotta för bokning på 070-534 33 24 eller lotta@lottalindgren.se